Ang Kahalagahan Ng Edukasyon Essay Outline

On By In 1

Ang edukasyon ay mahalagang bahagi ng ebanghelyo at ng paghahandang makibahagi sa lipunan at maglaan para sa sarili at sa pamilya.1 Tinalakay ni Elder Craig A. Cardon ng Pitumpu ang kahalagahan ng edukasyon sa mga pahina 54–55 ng isyung ito.

“Sa mundong ito na lalong nagiging kumplikado, ang edukasyon ay isa sa pinakamahahalagang makamtan sa buhay,” pagsulat niya. “At yamang totoo na ang karagdagang edukasyon ay karaniwang nagbibigay ng pagkakataon para sa dagdag na temporal na pagpapala, ang higit na pagpapahalaga sa karagdagang kaalaman ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magkaroon ng mas malaking impluwensya sa pagsasakatuparan ng mga layunin ng Panginoon.”

Sinasabi sa Para sa Lakas ng mga Kabataan: “Dapat kasama sa inyong edukasyon ang pag-aaral ng mga espirituwal na bagay. Pag-aralan ang mga banal na kasulatan at ang mga salita ng mga propeta sa mga huling araw. Makibahagi sa seminary at institute. Ipagpatuloy habambuhay ang pag-aaral tungkol sa plano ng Ama sa Langit. Tutulungan kayo ng espirituwal na pag-aaral na ito na mahanap ang kasagutan sa mga pagsubok ng buhay at mag-aanyaya sa pagsama ng Espiritu Santo.”2

Mga Mungkahi sa Pagtuturo sa mga Kabataan

  • Basahin ang bahaging edukasyon sa Para sa Lakas ng mga Kabataan. Ibahagi ang sarili ninyong magandang karanasan sa paaralan at sa pag-aral ng ebanghelyo. Matatalakay ninyo ang pamantayang ito sa inyong tinedyer at masasagot ang anumang itatanong niya.

  • Tulungan ang inyong tinedyer na magtakda ng mga mithiin sa trabaho at pag-aaral batay sa kanyang mga talento at interes. Tulungan siyang matukoy ang ilang hakbang para masimulan ang pagkakamit ng mga mithiing ito.

  • Isiping magdaos ng family home evening tungkol sa kahalagahan ng edukasyon (magandang gamitin ang artikulo nina Elder Dallin H. Oaks at Kristen M. Oaks, “Pagkatuto at mga Banal sa mga Huling Araw,” Liahona, Abr. 2009, 26–31).

  • Pumunta sa youth.lds.org at mag-klik sa “For the Strength of Youth” sa ilalim ng Youth Menu. Sa ilalim ng “Education,” matatagpuan ninyo ang mga banal na kasulatan tungkol sa edukasyon, mga video (tingnan, halimbawa, ang “Surfing or Seminary?”), mga programa sa radyo ng Mormon Channel, mga tanong at mga sagot, at mga artikulo, pati na mga mensahe ng mga General Authority.

Mga Mungkahi sa Pagtuturo sa mga Bata

Masayang matuto ng mga bagong bagay, ngunit maaaring mahirap ding matuto. Kasama sa isyu sa buwang ito ang kuwentong pinamagatang “Handa nang Magbasa” (pahina 66). Ang kuwento ay naglalarawan sa isang batang babaeng may dyslexia na nahihirapang magbasa nang malakas at kung paano siya hinikayat ng mga batang Primary na gawin ang kanyang makakaya. Isiping basahin ang kuwentong ito sa inyong mga anak at pag-usapan ang sumusunod na mga tanong:

  • Ano ang pakiramdam ni Mary nang subukin niyang gawin ang isang bagay na mahirap? Bakit mahalaga na patuloy na matuto kahit mahirap itong gawin?

  • Ano ang ginawa ng ibang mga bata para tulungan si Mary? Ano ang magagawa ninyo para tulungan ang iba na matuto sa bahay, sa simbahan, at sa paaralan?

ANG KAHALAGAHAN NG EDUKASYON 

KRIIINNNGGG!!! KRINNNGGG!!! KRIIINNNGGG!!! PASUKAN NA!

Ang edukasyon ang susi sa tagumpay. Lahat tayo ay mayroong karapatang makapag-aral. Lahat rin naman ng tao ay ninanais makapag-aral ngunit sadyang hindi ito pinapahalagahan ng iba. Kapag ikaw ay nakapag-aral mataas ka, edukada, edukado, ngunit hindi mo naman kailangang ipagyabang ito dahil ang iba ay sadyang hindi nakapag-aral dahilan ng kahirapan, imbis na ipagyabang mo ay tulungan mo silang makapag-aral. Maraming tao ang hindi nakakapag-aral dahilan na nga lang ng kahirapan kaya maraming bata tayong nakikita na nagbobote-bakal, namamasura, nagtatrabaho at iba pa ay dahil sa hindi sila makapag-aral at ito lamang ang kanilang pwedeng gawin para tulungan nila ang kanilang mga magulang.

Maraming tao ang nakakapag-aral ngunit ang tanong ay pinagbubutihan mo ba? Karamihan sa mga istudyante ay hindi pinahahalagahan ang edukasyong ibiniyaya sa kanila. Ginagawa nilang laro lamang ang pag-aaral katulad na lang ng pagliban nila sa klase araw-araw ng walang dahilan, pagka-cutting sa klase at ang pinaka mahalaga ay ang nasa klase nga, pumasok nga, pero ang utak ba ay kasama? Physically Present but MENTALLY ABSENT.Minsan ang karamihan naman ay pumapasok lamang dahil sa baon na ibinibigay sa kanila. Paano iyon, kung di ka binigyan ng baon edi hindi ka na papasok? Napakagandang dahilan naman nyan para sabihin sa guro.

Ang poblema kasi sa'tin ay naghahanap pa tayo ng kabayaran sa bawat ipinapagawa nila. Sa totoo lang hindi naman kailangan pa natin ng malaking baon, ang kailangan lang naman natin ay sapat na baon para makakain tayo. Kapag nakapagtapos ka na rin naman ng pag-aaral ay makakaya mo ng bilhin ang lahat ng gusto mo at ang masaya pa doon ay sariling sikap mo. Swerte nga tayo dahil pinag-aaral tayo ng mga magulang natin at tayo ay nakakakain pa ng tatlong beses sa isang araw. Alam niyo bang ang iba ay nagtatrabaho pa para makapag-aral lang sila at kung minsan ay isang beses sa isang araw lamang sila kumakain at hindi tulad natin na kailangan pang pilitin ng magulang upang pumasok sa paaralan?

Napakaraming pagkakataon ang inuubos natin kung ganoon. Tayo na nga itong binibigyan ng pagkakataon para makapag-aral ngunit tinatanggihan pa natin. Ngayo'y tignan mo naman ang mga taong nagpapakahirap para makapag-aral lamang, hindi ba kailangan pa nilang dumaan sa masakitang paraan? Nag-uubos lamang tayo ng oras sa ibang mga bagay imbis na mag-aral. Napakaraming tao ang ninanais na makapag-aral ngunit tignan mo ang karamihan sa atin, ibinabasura at pinagwawalang-bahala lamang ang pag-aaral.

Kaunting tiis lang naman ang kailangan natin. Kaunting tiis at matuto naman tayong maghintay. Mag-aral ng mabuti para kapag nakapagtapos ka na, kaya mo ng buhayin ang sarili mo pati na rin ang pamilya mo. Oo, matagal ang taon na ginugugol natin para makapag-aral tayo pero ang lahat ng ginagawa nating pag-aaral na ito ay para rin naman sa ating kinabukasan.

Kung hindi ka nakapag-aral sa tingin mo ba ay tatanggapin ka sa mga magagandang trabaho? Diba hindi? Kaya kung gusto mong magkaroon ng magandang trabaho pagdating ng panahon ay ngayon palang pagbutihan mo na ang pag-aaral mo! Hindi habang buhay ay nasa pader ka ng mga magulang mo at hindi rin habang buhay ay umaasa ka sa mga magulang mo, kakailanganin mo ring mamuhay ng mag-isa at bumuo ng sarili mong pamilya.

Kaya habang maaga palang ay simulan mo ng pagbutihan ang pag-aaral mo ng sa ganoo'y pagdating ng panahon ay kakayanin mo ng mag-isa ng walang tulong ng iba kung hindi ang edukasyon mong natamo na kahit sinuma'y HINDI MANANAKAW.

0 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *